CLIENT BRIEF – Chìa khoá thần kỳ của cánh cửa khách hàng.

Một bản Brief tốt sẽ giúp Designers hay Copywriters làm việc theo đúng hướng của bạn hay khách hàng yêu cầu. Nói một cách ngắn gọn, Client Brief là một văn bản nhằm cung cấp cho các “Creaive” những thông tin cần thiết để có thể hiểu các yeu cầu của khách hàng, hoặc mục... Continue Reading →

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑